00:00
00:00
View Profile KleinM
Matthew Klein @KleinM

Male

Joined on 10/25/10

Level:
4
Exp Points:
120 / 180
Exp Rank:
314,600
Vote Power:
3.68 votes
Rank:
Civilian
Global Rank:
354,278
Blams:
0
Saves:
1
B/P Bonus:
0%
Whistle:
Normal